Kanta-Hämeen aluevaaliohjelma

Kantahämäläisillä on oikeus odottaa parempaa hyvinvointia!

Aluevaaleissa päätetään, missä, miten ja kuka järjestää asukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Sosialidemokraatit haluavat varmistaa, että Kanta-Hämeen asukkaiden yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi toteutuvat.

SDP:n ehdokkaille on tärkeätä olla mukana rakentamassa uutta kantahämäläistä hyvinvointialuetta yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Toiminnan inhimillisyys, läheisyys, saavutettavuus, taloudellisuus ja laadukkuus on mahdollista toteuttaa yhteisillä ratkaisuilla ja rohkeasti uutta kokeilemalla.

Oikea-aikaiset palvelut vahvistavat hyvinvointia

SDP haluaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut asuinpaikasta riippumatta. Asiakaslähtöinen palveluohjaus tulee olla saatavilla sosiaali-, terveys- ja mielenterveyden palvelujen osalta. Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon tulee päästä aidosti seitsemässä (7) päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tärkeää on myös, että suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Suurin osa lapsista ja nuorista kohdataan päivittäin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja sen toimivat rakenteet turvaavat, että lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin voidaan vastata joustavasti, nopeasti ja lähipalveluperiaatetta toteuttaen.

Neuvoloiden merkitys on korostunut erityisesti nyt koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea.

Lakisääteinen lähipalveluperiaate tarkoittaa, että asukas saa tarvitsemansa avun ja tuen fyysisesti lähellä omaa arkiympäristöään, verkostomaisena ja jalkautuvana toimintana tai digitaalisesti.

Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat myös ennaltaehkäisevät matalan kynnyksen palvelut, joissa tulee huomioida helppo saavutettavuus, moniammatillisuus ja palveluohjauksen toimivuus.

Sosiaalipalveluiden kehittäminen on varmistettava

Kiinteämmin terveydenhuoltopalveluihin liitettyjen sosiaalipalveluiden nykyaikaistaminen tulee tehdä asukkaiden tarpeiden mukaan elämäntilanteesta riippumatta. Lastensuojelu, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, ikäihmisten kotihoito ja asumispalvelut vahvistuvat.

Hyvinvoiva henkilöstö turvaa palvelujen laadun

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Työhyvinvointi ja jaksaminen on ensisijaisen tärkeää, ja siksi on huolehdittava henkilöstön riittävyydestä ja henkilömitoitusten toteutumisesta. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tämä on tärkeää kilpailtaessa alan työvoimasta. Opiskelijoiden jääminen alueelle edellyttää hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien, esim. Koulutuskuntayhtymä Tavastian, Hyria Oy:n, Forssan ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun välillä.

Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen alueella tulee kehittää riskikartoituksen perusteella toimivaa, turvallista ja kustannustehokasta pelastustointa. Laaja-alaista yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa jatketaan.

Pelastustoimen tuottama ohjaus, valistus ja neuvontatyö ovat avainasemassa onnettomuuksien ehkäisemisessä ja varautumisessa. Tehtävien laadukkaan toteuttamisen tarvitsema osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tekniset resurssit on turvattava.

Maailman inhimillisin sairaala

Uusi, moderni Assi – sairaala vahvistaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja yliopistosairaaloiden yhteistyötä. Assi-sairaalan päivystyksen ja ensihoidon valmiutta uudistetaan siten, että myös seudulliset päivystykset toimivat osana kokonaisuutta.

Kanta-Hämeen tuleva hyvinvointialue muodostaa tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon yhteistoiminta-alueen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Uuden kokonaisuuden rakentaminen ja toiminnallisuus tukevat myös osaavan työvoiman saatavuutta maakunnassa ja siten laadukkaan hoidon, hoivan ja palvelujen päivittäistä toteutusta.

Janakkalan SDP:n edustajat aluevaltuustossa

Alijärvi Pirjo,
yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelija, kunnanhallituksen pj.
valtuutettu Janakkala ja Kanta-Häme

Oman alueen toimintaan vaikuttaminen on tärkeää ja innostavaa. Näissä vaaleissa kyse on meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden palvelujen turvaamisesta, kehittämisestä ja saatavuuden parantamisesta. Se motivoi mukaan vaikuttamaan tulevaan toimintaan.
Uuden, suuremman yhteisön punaisen langan löytäminen vaatii työtä ja sitoutunutta osallistumista vaikuttamiseen. Ratkaisujen etsiminen ongelmien listaamisen sijaan vie asioita eteenpäin.
Tässä vaiheessa elämää lapsiperheen ruuhkavuodet ovat takana ja ajan jakaa työ, koira- ja hevosharrastus sekä kunnalliset luottamustoimet Janakkalassa. Työskentelen yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelijana. Lisäksi toimin sivutoimisena yrittäjänä vaikuttamistyön ja muutosjohtamisen kouluttajana.

Palvelujen saatavuus

Asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta on kehitettävä. Perinteiset vastaanottoajat puoltavat paikkaansa, mutta digitaalisilla vaihtoehdoilla voidaan täydentää palveluja silloin, kun se on järkevää ja toimintaa tehostavaa. Suunnittelu ja tarpeiden toteaminen eivät riitä, on kyettävä rakentamaan käytännönläheistä toteutusta entistä tehokkaammin. Toiminnan inhimillisyys, läheisyys, taloudellisuus ja laadukkuus ovat mahdollisia toteuttaa rohkeasti uutta kokeilemalla.

Turvallinen arki

Palveluihin tulee päästä yhdestä paikasta, asuinpaikasta riippumatta. Asiakaslähtöinen palveluohjaus on merkittävä kehittämisen alue ja tieto siitä, miten avun piiriin pääsee, on tärkeä osa arjen turvallisuutta. Pelastustoimen rooli turvallisuudessa, ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varautumisessa on merkittävä. Toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen tarvitsema osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tekniset resurssit on turvattava.

Hyvinvoiva henkilöstö

Toimivat, turvalliset ja laadukkaat palvelut toteutuvat vain osaavan ja hyvinvoinvan henkilöstön voimin. Nykytilanteessa koronankin vuoksi jaksaminen on tiukilla. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on kyetä jatkossa huolehtimaan entistä paremmin henkilöstön riittävyydestä ja henkilömitoitusten toteutumisesta. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan sekä työympäristöään.


Alla olevista linkeistä voit seurata minua somessa:

https://www.facebook.com/pirjoalijarvihttps://twitter.com/PipaAlijarvi
https://www.linkedin.com/in/pirjoalijarvi/

Yhteystiedot:
pirjo.alijarvi@gmail.com

puh. 046 600 3434

Tammilehto Noora,
hallintotieteiden maisteriopiskelija, pääaine sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sote-lautakunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, maa-kunta- ja aluevaltuutettu.


Tulevana hallintotieteiden maisterina, jolla on pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiede, olen koulutettu yhteiskunnan uudistajaksi juuri tällaisiin merkittäviin päätöksentekotehtäviin. Olen erittäin motivoitunut ja innostunut politiikan tehtävissä. Kirjoitan pro gradu -tutkielmaa hoitajien alanvaihdosta, hiljaisen tiedon säilyttämisestä organisaatiossa ja työolojen parantamisesta.

1. Turvataan hyvinvointialueen työvoiman saatavuus. Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Arvostetaan upeita terveysalan ammattilaisia!

2. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannettava. Koronan myötä henkinen pahoinvointi on lisääntynyt jokaisessa ikäluokassa, mutta etenkin nuorilla. Panostamalla nuoriin panostamme tulevaisuuteen!

3. Tavoitteena entistä toimivammat ja paremmin järjestetyt palvelut. Taloudellista tehokkuutta saadaan esimerkiksi keskitetyillä julkisilla hankinnoilla.

Reijo Löytynoja,
tuotantomestari, kunnanhallituksen jäsen, valtuutettu ja maakuntahallituksen jäsen, aluevaltuuston 1. varajäsen

Historialliset aluevaalit ovat ovella. Toimintansa aloittavat hyvinvointialueet vastaavat miten ja missä sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan. Päätökset vaikuttavat meidän kaikkien arkeen, niin työssäkäyvien, lasten ja nuorten terveyspalveluihin kuin vammaisten ja vanhusten palveluihin.

Itselleni on tärkeää, että muutoksella vahvistetaan perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä. Vastuu palvelujen järjestämisestä pitää olla lähellä kuntalaisia. Tärkeänä näen, että panostetaan lähipalveluihin, eikä palvelujen hajauttamiseen tai keskittämiseen. Palvelujen alueellisesta tasa-arvosta on pidettävä huolta, sen toteuttamiseen on oltava paremmat mahdollisuudet, kun järjestämisvastuu siirtyy kuntia isommalla hyvinvointialueelle.

Aluevaaleissa valittujen päätökset koskettavat meitä jokaista. Valituilta täytyy löytyä kykyä tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen kotikuntansa palvelujen kehittämiseksi. Haluan olla mukana rakentamassa ja turvaamassa sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta jokaisen arki sujuisi paremmin