SEURAKUNTAVAALIT 2022


Me toimimme kirkon puolesta, jossa
  • ketään ei jätetä yksin
  • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
  • kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
  • tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Kirkon arvot kohtaavat omamme, sillä jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä.

Solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja kanssaihmisten kunnioitus ohjaavat toimintaamme. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 8. - 12.11.2022. Varsinainen vaalipäivä 20.11.2022.

Lisätietoa äänestyspaikoissa ja aikatauluista löydät Janakkalan seurakunnan sivuilta: https://www.janakkalanseurakunta.fi/seurakuntavaalit

KANTA- HÄMEEN SDP:n ALUEVAALIOHJELMA


Kantahämäläisillä on oikeus odottaa parempaa hyvinvointia!

Aluevaaleissa päätetään, missä, miten ja kuka järjestää asukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Sosialidemokraatit haluavat varmistaa, että Kanta-Hämeen asukkaiden yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi toteutuvat.

SDP:n ehdokkaille on tärkeätä olla mukana rakentamassa uutta kantahämäläistä hyvinvointialuetta yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Toiminnan inhimillisyys, läheisyys, saavutettavuus, taloudellisuus ja laadukkuus on mahdollista toteuttaa yhteisillä ratkaisuilla ja rohkeasti uutta kokeilemalla.

Oikea-aikaiset palvelut vahvistavat hyvinvointia

SDP haluaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut asuinpaikasta riippumatta. Asiakaslähtöinen palveluohjaus tulee olla saatavilla sosiaali-, terveys- ja mielenterveyden palvelujen osalta. Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon tulee päästä aidosti seitsemässä (7) päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tärkeää on myös, että suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Suurin osa lapsista ja nuorista kohdataan päivittäin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja sen toimivat rakenteet turvaavat, että lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin voidaan vastata joustavasti, nopeasti ja lähipalveluperiaatetta toteuttaen.

Neuvoloiden merkitys on korostunut erityisesti nyt koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea.

Lakisääteinen lähipalveluperiaate tarkoittaa, että asukas saa tarvitsemansa avun ja tuen fyysisesti lähellä omaa arkiympäristöään, verkostomaisena ja jalkautuvana toimintana tai digitaalisesti.

Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat myös ennaltaehkäisevät matalan kynnyksen palvelut, joissa tulee huomioida helppo saavutettavuus, moniammatillisuus ja palveluohjauksen toimivuus.

Sosiaalipalveluiden kehittäminen on varmistettava

Kiinteämmin terveydenhuoltopalveluihin liitettyjen sosiaalipalveluiden nykyaikaistaminen tulee tehdä asukkaiden tarpeiden mukaan elämäntilanteesta riippumatta. Lastensuojelu, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, ikäihmisten kotihoito ja asumispalvelut vahvistuvat.

Hyvinvoiva henkilöstö turvaa palvelujen laadun

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Työhyvinvointi ja jaksaminen on ensisijaisen tärkeää, ja siksi on huolehdittava henkilöstön riittävyydestä ja henkilömitoitusten toteutumisesta. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tämä on tärkeää kilpailtaessa alan työvoimasta. Opiskelijoiden jääminen alueelle edellyttää hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien, esim. Koulutuskuntayhtymä Tavastian, Hyria Oy:n, Forssan ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun välillä.

Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen alueella tulee kehittää riskikartoituksen perusteella toimivaa, turvallista ja kustannustehokasta pelastustointa. Laaja-alaista yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa jatketaan.

Pelastustoimen tuottama ohjaus, valistus ja neuvontatyö ovat avainasemassa onnettomuuksien ehkäisemisessä ja varautumisessa. Tehtävien laadukkaan toteuttamisen tarvitsema osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tekniset resurssit on turvattava.

Maailman inhimillisin sairaala

Uusi, moderni Assi – sairaala vahvistaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja yliopistosairaaloiden yhteistyötä. Assi-sairaalan päivystyksen ja ensihoidon valmiutta uudistetaan siten, että myös seudulliset päivystykset toimivat osana kokonaisuutta.

Kanta-Hämeen tuleva hyvinvointialue muodostaa tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon yhteistoiminta-alueen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Uuden kokonaisuuden rakentaminen ja toiminnallisuus tukevat myös osaavan työvoiman saatavuutta maakunnassa ja siten laadukkaan hoidon, hoivan ja palvelujen päivittäistä toteutusta.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 2.1.2022.
Ennakkoäänestys kotimaassa 12.18.1.2022 ja ulkomailla
12.- 15.1.2022.

Sosiaalinen luotto tukimuodoksi vaikeissa tilanteissa

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Noin kolmekymmentä kuntaa tarjoaa asukkailleen sosiaalisia luottoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan toiminnan piirissä on noin 44 prosenttia Suomen väestöstä.

Sosiaalinen luototus voisi parantaa merkittävästi heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntalaisten tilannetta. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa markkinoilta ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Kunnan myöntämä kohtuuehtoinen luotto antaa perheelle mahdollisuuden tasapainottaa ja korjata talouttaan ja parantaa siten perheen tilannetta. Tämä tukisi myös pieneltä osaltaan Janakkalan tavoitteita kohti Unicefin Lapsiystävällistä kuntaa.

Perusteltuja syitä luoton antamiseen voivat olla esim. talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen turvaaminen tai sosiaalisen kriisin ylittäminen.

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä. Sen käytöstä on yleisesti saatu hyviä kokemuksia. Sitä säädellään laissa.

Janakkalan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunnassa otetaan käyttöön sosiaalinen luototus ja vahvistetaan myös tällä tavalla perheiden mahdollisuutta selvitä taloudellisesti vaikeista tilanteista ilman, että vaikeudet kasautuvat ja syvenevät.

Janakkalassa 26.4.2021

Janakkalan SDP valtuustoryhmä