Reijo Löytynoja pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro talousarviosta

16.11.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Talousarviopuhe

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kokonaisuus huomioiden tyytyväinen nyt käsiteltävään talousarvioon. Omat tavoitteemme – lähipalvelujen turvaaminen, sivistyksen, ja elinvoiman vastuullisen kasvun edistäminen ilmenee talousarvioesityksestä. Vastuullinen päätöksenteko on vaatinut valmistelijoilta ja kunnanhallitukselta viimeisten kuukausien aikana tarkkaa arviointia tulevan suunnitelmakauden turvaamiseksi. Vastuullisuutta ja harkintaa edellytetään nyt myös valtuustolta.

Lähtökohta talousarvion valmistelulle on ollut erilainen kuin varmaan Janakkalan historiassa koskaan ennen. Kotikuntamme on hyvä kunta –  mielestämme varmasti paras ja sen toimintakyky on turvattava, vaikka se edellyttäisi koviakin päätöksiä.

Talousarvioesityksessä on huomioitu taloudelliset toimintaedellytyksemme. Talousarvioesitys on kokonaisuus, kymmenien jopa satojen lakisääteisten palvelujen ja tehtävien summa. Ne on hoidettava niillä taloudellisilla resursseilla, jotka käytettävissä on.

Talousarvioesitys on vuoden 2021 osalta alijäämäinen hiukan yli 300 000€. Toimintakate on reilut 91milj/€ ja on viimeisinä vuosina kasvanut mikä kertoo myös, että entistä enemmän tarvittaisiin verotuloja nyt ennuste ensi vuodelle 66,8 milj.€ sekä valtionosuuksia jota arvioidaan saatavan noin 29,6 milj.€. Toimintakulut reilut 119 milj. € ja vuosikate 4,8 milj.€.

Talousarviota on tarkasteltava kokonaisuutena. Talousarvio kertoo myös sen, ettei taloutta heikentäviin esityksiin ole varaa. Tarvetta kylläkin taloutta parantaviin esityksiin on. Tiukasta tilanteesta huolimatta on katsottava myös vahvasti eteenpäin ja tuntemattoman sotilaan sanoin ei saa jäädä nyt tuleen makaamaan.

Hyvät valtuutetut

Kuten totesin, niin talousarvio on kokonaisuus. Palvelujen saatavuudesta ja laadusta on huolehdittava. Investointien tarpeellisuus on kyllä kunnanhallituksen käsittelyssä tiedostettu, mutta samalla myös on pitänyt tarkkaan arvioida toteuttamisaikataulut, koska edelleen vanha viisaus pitää paikkansa raha ei kasva puussa ja velat on maksettava aikanaan.

Ratkaisun avaimet tulevien vuosien rakentamisesta, ovat valtuustolla. Kuntamme koko ja sijainti kyllä, tarjoaa näitä monia mahdollisuuksia, kun vain rohkeasti uskallamme näihin tarttua.

Vaaran vuodet eivät missään ole nimessä ohi, vaikka nyt näyttäisi, että taloussuunnitelmakauden lopulla konsernin osalta oltaisiin noin 4,7 milj. € plussalla. Tätäkin arvioitaessa, onko se paljon vai vähän tai tarpeeksi, on huomioitava, että elämme ehkä maailmantalouden merkillisintä aikaa ja tulevan ennustaminen ja siihen varautuminen on todella haasteellista. Kuten kulunut vuosi on osoittamassa moni asia voi kääntyä päälaelleen lyhyessäkin ajassa.

Ja nyt kun varovaisuutta pyritään noudattamaan, ja varmasti Janakkala nimisen laivan halutaan seilaavan kotimaan tuulissa itsenäisenä ja voimassa olevan kuntastrategian mukaisesti Suomen kasvukäytävän keskipisteessä, jossa elinvoiman vahvistaminen on kaiken toiminnan keskipiste, on talouden tasapainoon saamiseksi tehtävää vielä.

 

Tehtävää on siis edessä. Talousarvioon nyt kirjattuna kuntalain edellyttämät yksilöidyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella. Näiden toimenpiteiden lisäksi, Janakkala kuntana niin kuin moni muukin kunta olemme isojen arvovalintojen edessä ja varmasti jokainen valtuutettu ja myös kuntalainen tietää, että nyt kun julkinen sektori velkaantuu maailmanlaajuisen pandemiankin vauhdittamana edelleen liiallista vauhtia. On myös väistämätöntä, että tällä velkaantumisella on heijastusvaikutuksia kuntien talouden kestävyyteen ja varsinkin tulevien vuosien talouden ennustamiseen.

Arvoisa puheenjohtaja

Alkukesästä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnan talouden kehyksen, joka perustui silloisiin tiedossa olleisiin taloudellisiin lähtökohtiin. Lautakunnat saivat evääkseen tiukan raamin. Kuluneen syksyn aikana on lautakuntien talousarviokokouksissa tehty arvovalintoja yrittäen siten pysyä kehyksen sisällä, kun ovat käsitellessään omia toimintojaan. Se miten tässä onnistuttiin, on jokaisen meidän luettavissa talousarvioesityksestä.

Sivistys- ja kulttuuritoimi, pysyivät esimerkillisesti melkein raamissa, pieni plus merkintä siitä valmistelijoille ja lautakunnalle. Lautakuntien toiminta perustuu kykyyn tehdä arvovalintoja eurojen käytön välillä, joskus vaikeitakin. On oltava ensisijaisesti näinä aikoina rohkea ja toimittava – jos tarve vaatii. Ja nyt se olisi ja on sitä jatkossakin vaatimassa.

Turengin koulu-ja monitoimikeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuonna. Varhaiskasvatuksen tulosalueella on selvitettävä ensi vuoden aikana palveluverkko ja löydettävä ratkaisu vuosiksi eteenpäin niin päiväkotien määrä kuin, se miten päivähoitopalveluita tuotetaan yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalvelut ylittivät kehyksen. Lautakunta myös palautti talousarvion uudelleen valmisteluun saatteella, on päästävä lähemmäksi kehystä, ei niin, että kehykseen. Vaan lähemmäksi kehystä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kyllä rohkeasti lähdetty tekemään uusistuksia. Tämä lisäksi on huomioitava, että mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jo tulevana vuonna sosiaali- ja terveyspalveluissa on tarkasteltava, miten voidaan varautua rakennemuutokseen. Onko lähtökohtana edelleen painopisteen siirtäminen perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn.

Ikäihmisten palveluja joudutaan edelleen vahvistamaan merkittävästi. Kuinka paljon voidaan tehdä yksin tai yhdessä seudullisesti esim. uusia ikäihmisten asumisratkaisuja haettaessa. Olisi hyvä, että Janakkala toimisi edelleen näissä asioissa aktiivisesti.

Arvoisat valtuutetut

Pitäisikö nyt näiden muutosten lisäksi valtuuston edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelmaa, myös siitä miten tulevaisuudessa talousarviossa pysytään.

Näiden muutosten tuulien lisäksi valtuustoryhmämme haluaa korostaa omaishoidon tärkeyttä.  Tämä edellyttää myös omaishoidon tuen kriteerien uudelleen arviointia, kuten lautakunta on esittämässäkin. Turvalliseen ja laadukkaaseen elämään on oltava edellytykset niin hoidettavalla kuin hoitajalla. 

 

Uudistamista tarvitaan. Digitalisaatio on mahdollisuus jota pitää hyödyntää.  Uudet ratkaisut parantavat palveluiden saatavuutta, tuottavuutta ja uudistavat palveluprosesseja. Nämä hyödyt on kuitenkin konkretisoitava ja muutettava myös taloudellisesti järkeviksi. Sähköinen asiointi, ei saa rakentua kaiken vanhan päälle sen on ensisijaisesti helpotettava palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta ja myös pitkällä aikajaksolla lisättävä kustannustehokkuutta.

Hyvät valtuutetut

Teknisen toimen talousarvioesitys pysyy myös melkein annetun raamin sisällä. Tulevat vuodet asettaa myös tekniselle toimella haasteita.  Tulevaisuuden kouluhankkeiden kanssa on vielä paljon tehtävää. Ateria-ja puhtauspalvelujen kehittämishanke on vietävä maaliin asti, jotta sille asetut tavoitteet kustannussäästöihin toteutuvat.

Talousarviossa on asetettu myös merkittävät tavoitteet toimialan kehittämiselle vuosille 2021-2024.

Ne pitävät sisällään niin kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisen, kustannustehokkaan toiminnan, asumisen trendeihin on pyrittävä kaavoituksella vastaamaan. Kunnan omien kiinteistöjen käyttö optimoidaan, myös tilojen energiatehokkuudesta on pidettä huolta.

Liikuntapalveluissa pidetään huolta kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista luomalla siihen mahdollisimman hyvät edellytykset. On tehtävä kattava suunnitelma, ja toimenpide jolla nykyisen uimahallin toiminta jatkuu seuraavalle vuosikymmenelle.

Liikuntapalveluissa on haettava jokainen mahdollinen avustuseuro. Esimerkkinä erityisavustus harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Tavoitteena on, taata jokaiselle nuorelle maksuton mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä. Avustuksen hakuaika päättyy jo 2.12.2020 näissä on Janakkalankin oltava aktiivinen hakija jo lasten viikon oikeuksien viikonkin nimissä jokaiseen avustuseuroon pitää tartua.

Tulevaisuuden haasteena teknisen toimen talousarvion valmistelussa on nostettava infra- ja katuhankkeiden toteutuksen realistinen aikataulu. Tulevissa talousarvioissa pitäisi olla rahavarauksina vain ne hankkeet, jotka oikeasti voidaan aikataulun mukaisesti toteuttaa. On vain tosiasia, että liian moni hanke jossa rahavaraus on, siirtyy tai jää aloittamatta laaditun aikataulun puitteissa. Tarvitaan hyvää suunnittelua ja omien realiteettien tunnistamista. Tehdään vain se mihin pystytään.

Arvoisa puheenjohtaja

Kunnan hallituksen tehtävä on ollut tarkastella koko kunnan taloutta ja tietysti joutunut miettimään, millaisen esityksen se valmistelee valtuustolle ja miten paikataan nämä varmasti pakolliset toimialoilta tulleet ylitykset ja millä aikajaksolla toteutetaan välttämättömät kouluinvestoinnit kuten kaikki muutkin tarpeelliset investointihankkeet.  

Talousarvioesitys jää kaipaamaan vyön kiristelyn lisäksi uusia avauksia. Kehittämistä ja parannettavaa on varmasti. Ainoat talousarvion valmistelussa esille tulleet kasvun ja elinvoiman lisäämiseen tulleet esitykset tulivat sosialidemokraattien toimesta. Niin tonttimyynnin vauhdittamiseen liittyvä esitys kuin Tervakosken keskustan kehittämisen aloittamisen tapaisi uusia avauksia tarvitaan selkärepullinen lisää. Näitä uusia avauksia tarvitaan nyt, jotta kunta saadaan kasvu-uralle.

Vetovoimasta on huolehdittava, jokainen uusi kuntalainen on tervetullut. Vain rakenteita uudistamalla ja tulopohjaa kasvattamalla voidaan vuodelle 2023 esityksenä oleva 0,5 prosenttiyksikön veronkorotus unohtaa.

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut ja viranhaltijat

Haluamme kiittää kaikkia talousarvioprosessiin osallistuneita. Erityisesti kunnanjohtajaa ja taloushallintoa nopeasta tilanteen kokonaiskuvan luomisesta. Niukkuuden jakamisessa on aina omat haasteensa, josta viimekädessä valtuusto päättää.  Kiitos kuuluu myös osaavalle Janakkalan henkilöstölle.

Olisi varmasti hyvä, että mahdollisimman laaja joukko, niin viranhaltijoita, työntekijöitä, kuin poliittiset päättäjiäkin kykenisi myös sitoutumaan koko Janakkalan parhaaksi tehtyihin ratkaisuihin.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään veroprosentin vuodelle 2021. Hyväksymme myös esitykset kiinteistöveroprosenteiksi.

06.03.2024Janakkalan SDP:n Kevätkokous Tervakosken työväentalolla
17.11.2023Janakkalan SDP:n Syyskokous Tervakosken työväentalolla
17.11.2023Janakkalan joulunavaus Laurinmäellä
21.03.2023Eduskuntavaalit 2023
03.05.2021Aloite sosiaalisesta luototuksesta Janakkalaan
19.12.2020Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää: osallistuvan budjetoinnin määrärahat yhdistysten tukemiseen.
19.12.2020Janakkalan demareiden sekä Hämeen piirin henkilövalintoja
16.11.2020Reijo Löytynoja pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro talousarviosta
11.06.2020Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pirjo Alijärven puhe valtuustossa
30.11.2019SDP:n aloitteen myötä jaettu noin 800 liukuestettä

Siirry arkistoon »